Služby

Jihočeské podnikatelské vouchery

Příjem žádostí Výzvy 2018 byl ukončen. Aktuální informace naleznete na webových stránkách www.inovoucher.cz.

Program podpory spolupráce podniků v Jihočeském kraji a výzkumných organizací „Jihočeské podnikatelské vouchery“ je jednoduchým dotačním nástrojem s nízkou administrativní náročností a možností rychlé realizace projektů. Byl připraven s cílem podpořit rozvoj malých a středních podniků z Jihočeského kraje, podnítit realizaci inovačních aktivit a současně je stimulovat k uskutečnění kontaktu s výzkumnými organizacemi a k zahájení či rozšíření vzájemné spolupráce. V obecné rovině by program měl přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů v Jihočeském kraji díky intenzivnějšímu využívání vědeckých poznatků. Garantem celého schématu je Jihočeský kraj, poskytovatelem voucheru na zvýhodněnou službu a administrátorem je Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Princip programu je velmi jednoduchý - podnik potřebuje vyřešit specifický problém při zavádění konkrétní inovační aktivity (např. složitou laboratorní analýzu), který vlastními kapacitami nezvládne. Tento problém může vyřešit ve spolupráci se specializovaným pracovištěm ve výzkumné organizaci. Na podporu této spolupráce je určen podnikatelský voucher pokrývající 75% nákladů služby výzkumné organizace, které by za uvedenou službu musel podnik hradit ze svého.

V rámci programu Jihočeské podnikatelské vouchery byly doposud vyhlášeny čtyři výzvy s finanční alokací 2 miliony Kč. První výzva byla vyhlášena v roce 2014. Více informací se můžete dovědět na webu www.inovoucher.cz, který slouží i pro podávání žádostí, nebo v níže uvedeném dokumentu, případně můžete zaslat svůj dotaz na email info@jvtp.cz.

Přehled výzev 2014-2016 programu Jihočeské podnikatelské vouchery

Přejít na stránky „Jihočeské podnikatelské vouchery“