Služby

Jihočeské podnikatelské vouchery

Program podpory spolupráce podniků v Jihočeském kraji a výzkumných organizací „Jihočeské podnikatelské vouchery“ je jednoduchým dotačním nástrojem s nízkou administrativní náročností a možností rychlé realizace projektů. Byl připraven s cílem podpořit rozvoj malých a středních podniků z Jihočeského kraje, podnítit realizaci inovačních aktivit a současně je stimulovat k uskutečnění kontaktu s výzkumnými organizacemi a k zahájení či rozšíření vzájemné spolupráce. V roce 2020 byl program rozšířen v souvislosti se situací způsobenou v jihočeském podnikatelském prostředí restriktivními vládními opatřeními proti šíření pandemie COVID-19, s cílem zmírnit následky těchto opatření a pomoci s restartem hospodářské činnsoti v regionu. Smyslem programu je v obecné rovině přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů v Jihočeském kraji díky intenzivnějšímu využívání vědeckých a dalších odborných poznatků. Garantem celého schématu je Jihočeský kraj, poskytovatelem voucheru na zvýhodněnou službu a administrátorem je Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Princip programu je velmi jednoduchý - podnik potřebuje vyřešit specifický problém při zavádění konkrétní inovační aktivity (např. složitou laboratorní analýzu), který vlastními kapacitami nezvládne. Tento problém může vyřešit ve spolupráci se specializovaným pracovištěm ve výzkumné organizaci nebo s expertním poradcem se specifickými odbornými kompentencemi. Na podporu této spolupráce je určen podnikatelský voucher pokrývající v roce 2020 až 90 % nákladů na nákup služby založené na znalostech.

V rámci programu Jihočeské podnikatelské vouchery bylo doposud vyhlášeno sedm výzev s celkovou finanční alokací 13 milionů Kč. První výzva byla vyhlášena již v roce 2014. Více informací můžete najít na webu www.inovoucher.cz/vouchery, který slouží i pro podávání žádostí, případně můžete zaslat svůj dotaz na email info@jvtp.cz.

Přejít na stránky Jihočeské podnikatelské vouchery