Přeshraniční projekt SIP-SME se přesouvá do další fáze

pondělí, 19. listopadu 2018

Přeshraniční projekt SIP-SME se přesouvá do další fáze

Přeshraniční česko-rakouský projekt Služby pro inovační procesy v malých a středních firmách (SIP-SME) si klade za cíl navrhnout nástroj, který bude využitelný jako metodická podpora k průběžnému řízení inovačních procesů v malých a středních podnicích (MSP).

MSP zpravidla nemají dostatek kapacity pro využívání poznatků výzkumu a vývoje a pro řízení inovačních procesů. Cílem projektu financovaného z programu Interreg V-A Rakousko-Česká republika proto je vytvoření nástroje, který by byl metodickou podporou pro management inovačních procesů v MSP a který by pomáhal využívat inovační impulzy na obou stranách hranice. Nástroj SIP by měl především pomoci manažerům ušetřit jejich čas, ale také je může upozornit na možná rizika ještě před samotnou realizací jejich projektu. Manažeři si budou moci ve formě sebehodnotícího dotazníku navolit oblasti zdrojů nezbytných k provedení zamýšlené inovace a nástroj vyhodnotí připravenost jejich podniku.

Za odbornou přípravu podkladů a za vytvoření nástroje pro podporu inovačních procesů v MSP odpovídá Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity spolu s Fachhochschule Oberösterreich Forschungs & Entwicklungs GmbH, která vede projektové konsorcium. Komunikaci s MSP a přípravu pilotního otestování nástroje firmami má na české straně projektu na starosti Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Vývoji nástroje předcházela obsáhlá rešerše literatury a analýza stavu inovačního prostředí v Jihočeském kraji a v Horním Rakousku, aby bylo zajištěno, že budou reflektovány specifické regionální podmínky. Výsledkem byl prvotní návrh otázek, který byl před samotným testováním ve firmách předložen externím odborníkům. Na základě jejich připomínek byly některé části dotazníku upraveny. Aktuálně probíhá testování ve vybraných MSP, které nám dají cennou zpětnou vazbu ke srozumitelnosti a relevanci jednotlivých částí návrhu nástroje. Finální verze nástroje bude sloužit jako podklad pro vytvoření softwarové aplikace, která bude zveřejněna na webových stránkách projektu. Nástroj SIP díky tomu bude možné uplatnit i mimo programové území.