Naše projekty - AI Social Lab

V realizaci:

Ukončené:

AI Social Design Thinking Lab

Číslo projektu:  ATCZ271
Žadatel projektu:  Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.
Program podpory: Interreg V-A Rakousko-Česká republika   
Doba realizace projektu:     1. 9. 2021 – 31. 12. 2022
Partneři projektu:                Vysoká škola ekonomická v Praze (Lead partner)   
Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.
FH OÖ Forschungs und Entwicklungs GmbH, Steyer, Austria  
    Institut für Höhere Studien, Vienna, Austria

 

Smyslem projektu AI Social Design Thinking Lab je vytvořit přeshraniční síť spolupracujících subjektů zabývajících se tématem umělé inteligence za účelem:
1) společně identifikovat možnosti praktického využití umělé inteligence,
2) najít vhodnou a efektivní míru aplikace této technologie k optimalizaci procesů organizací a
3) najít způsoby, jak překonávat stávající bariéry komplikující zavádění umělé inteligence do praxe.

Využití umělé inteligence (AI) v malých a středních podnicích a veřejné správě je cílem evropských, národních i regionálních digitalizačních a inovačních strategií. Z dostupných dat a zkušeností je ale zřejmé, že v partnerských regionech tohoto projektu (jižních Čechách, Horním Rakousku a Vídni) je potenciál AI využíván výrazně méně než v jiných evropských a mimoevropských zemích, a to zejména v oblasti VaV, marginálně pak v návaznosti na procesy velkých firem. Z územního propojení partnerských regionů projektu vyplývá řada existujících vztahů a vazeb v oblasti hospodářství, cestovního ruchu, vzdělávání, sociální oblasti, oblasti životního prostředí a veřejné správy, ale existuje také řada společných překážek, které brání dalšímu rozvoji společného území, a to i v případě zavádění nových technologií a trendů do procesů MSP a institucí působících v příhraničí. Umělá inteligence hraje v této souvislosti významnou roli, neboť je megatrendem v oblasti digitalizace a přináší celou řadu nových možností a příležitostí aktuálních zejména s ohledem na současné celosvětové dění.

Výstupy projektu budou realizovány na základě úvodních analytických prací (analýza dostupných dat a dokumentů, expertní analýza, analýza stakeholderů, vzájemná výměna odborností a zkušeností mezi regiony), z nichž vzejde dokument přeshraniční strategická agenda upravující společný postup partnerů předkládaného projektu s cílem vzájemně podpořit a urychlit přeshraniční zavádění AI do firemní a institucionální praxe. Za účelem podpory realizace strategické agendy budou na obou stranách hranice vytvořeny AI Social Design Thinking Labs. Součástí metodiky laboratoří bude také diskuze partnerů týkající se odpovědné implementace a užívání AI. Doprovodným nástrojem konceptu laboratoří budou 3 úvodní osvětové a vzdělávací moduly zaměřené na vybrané cílové skupiny.

Přeshraniční využití výstupů projektu bude podpořeno ucelenou sadou komunikačních nástrojů.

Dílčí cíle projektu:

  • vytvoření přeshraniční sítě spolupracujících subjektů v oblasti AI
  • analýza AI v dotčených regionech
  • vytvoření 2 laboratoří AI Social Design Thinking Labs
  • 3 úvodní osvětové a vzdělávací AI moduly pro kategorie cílových skupin: 1) manažeři a vedoucí pracovníci firem, 2) techničtí pracovníci, 3) ostatní pracovníci včetně zaměstnanců Business Support organizací a veřejnosti.