Naše projekty - Kreativní příhraničí

V realizaci:

Ukončené:

Kreativní příhraničí

Číslo projektu:  336
Žadatel projektu:  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Program podpory: Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 
Doba realizace projektu:     1. 9. 2021 – 31. 12. 2022
Partneři projektu:                Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Lead partner)   
  Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.
  Technische Hochschule Deggendorf 
  TNiederbayern-Forum e.V.
    Bayern Innovativ 
Bayerische Gesellschaft für Innovation und Wissenstransfer mbH 
Bayerisches Zentrum für Kultur- und Kreativwirtschaft (bayernkreativ)

 

       

 

 

Potenciál  kulturního a kreativního průmyslu spočívá ve  využití duševního vlastnictví, které přispívá svou přidanou hodnotou ostatním hospodářským odvětvím a je zdrojem technologických i netechnologických inovací. Dlouhodobé propojení kreativců a organizací a firem v oblasti cestovního ruchu a kultury bude přidanou hodnotou i v době postkovidové a pro případ ostatních možných budoucích pandemií.


Projekt je založen na myšlence vzájemného budování společných  vztahů  a vytvoření funkční sítě přeshraničních spolupracujících subjektů v dotčeném území zabývající se tématem kulturních a kreativních průmyslů (odvětví) a jejich propojování s organizacemi a firmami z cestovního ruchu. Tento potenciál dosud nebyl v příhraničním regionu využíván. Kreativní stakeholdři mají  strategický význam, do značné míry fungují jako inkubátory nápadů a tím se  stávají  hnací silou ekonomiky. Tato odvětví přinášejí nové kulturními koncepty a formáty, které jsou následně přijímány a rozvíjeny v tržně orientovaných odvětvích. Oblast kultury a cestovního ruchu jsou pro Jihočeský kraj a Dolní Bavorsko hospodářsky klíčové a silně tradiční. V rámci projektu bude podrobně zmapován kulturně kreativní ekosystém v Jihočeském kraji a Dolním Bavorsku. V rámci vzniklé sítě dojde k propojení vysoce specializovaných odborníků a jejich kreativních nápadů  s organizacemi a firmami v kulturních a kreativních odvětvích, zástupců regionálních organizací inovační infrastruktury, cestovního ruchu, kultury a veřejné správy.


Úkolem vzniklé sítě bude reagovat na současnou krizovou situaci související s pandemií Covid 19, hledat možná řešení a zpracovat doporučení směřující k eliminaci negativních pandemických dopadů v organizacích a firmách z kulturních a kreativních odvětví a cestovního ruchu, přispívat k regionálním plánům obnovy s využitím přeshraničních impulzů a potenciálů ke spolupráci. V rámci oživení  aktivit v době postcovidové bude cílem přinášet nápady od kreativců a tyto začleňovat do oblasti kultury a cestovního ruchu s využitím přeshraničního potenciálu vhodného ke spolupráci.
V první fázi projektu jde tedy o vytvoření návrhů krátkodobých cílených přeshraničních opatření, ale v dlouhodobé perspektivě by se měla věnovat náležitá pozornost systematické podpoře rozvoje přeshraničních kulturních a kreativních ekosystémů a oblasti cestovního ruchu. Proto by měly v rámci projektu vzniknout doporučení pro tvorbu strategií veřejné podpory či investic. Tyto výsledky projektu a návrhy budou zahrnuty do Katalogu opatření.
 

Hlavní cíl projektu:

  • Vytvoření přeshraniční sítě kulturního průmyslu a společné zpracování tzv. Katalogu opatření pro možný budoucí rozvoj kulturního a kreativního průmyslu a cestovního ruchu.