Naše projekty - Služby JVTP - Podpora trendů

V realizaci:

Ukončené:

Služby JVTP - Podpora Trendů (PoTr)

Číslo projektu:  CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_326/0023346
Žadatel projektu:  Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.
Poskytovatel podpory: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Program podpory:
 
EVROPSKÁ UNIE - Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020, Služby infrastruktury   
Doba realizace projektu:     1. 1. 2021 – 31. 5. 2023

                          

Cílem projektu je připravit a poskytovat balíček zvýhodněných expertních poradenských služeb pro malé a střední podniky Jihočeského kraje v oblastech zavádění inovací, optimalizace firemních procesů, jejich postupné digitalizace a zavádění prvků Průmyslu 4.0 do podnikové praxe.

Jedná se o komplexní program podpory MSP formou zajištění poradenských služeb s názvem Podpora Trendů (PoTr). Podpora v rámci programu bude realizována formou poskytování zvýhodněných expertních poradenských služeb v oblastech:

  • strategické řízení a management inovací
  • strategické poradenství při vstupu na nové trhy
  • ochrana a využití práv duševního vlastnictví
  • validace podnikatelského modelu
  • rozvoj řízení procesů ve firmě s cílem jejich optimalizace a postupné digitální transformace
  • obchodní a marketingová strategie
  • poradenství v oblasti návrhových či konstrukčních procesů s důrazem na zavádění prvků průmyslu 4.0 do podnikové praxe.

Před zahájením strategických změn v řízení a zavádění inovací v MSP je potřebné vycházet z podrobné analýzy současného stavu firemních procesů, proto v rámci expertních služeb bude nabízeno poradenství pro rozvoj řízení procesů ve firmě a jejich digitalizaci jehož cílem je na základě provedení podrobné analýzy procesů připravit výstupy typu akční plán změn firemních procesů s vazbou na jejich digitalizaci, který bude eliminovat možné chyby při nahodilé digitalizaci procesů vedoucí k tomu, že jednotlivé inovace nejsou kompatibilní a v konečném důsledku jsou neefektivní a příliš drahé. Navrhované změny budou v rámci poskytovaného poradenství promítnuty do strategických firemních dokumentů a expertní poradenství může být realizováno také ve fázi implementační, tzn. při realizaci konkrétních změn navržených v akčním plánu změn.

Jako další varianta poskytované služby bude expertní poradenství při konkrétní realizaci inovace související se zaváděním nových technologií, návrhů konstrukčních řešení a prvků Průmyslu 4.0. Cílem poskytovaného expertního poradenství je pomoc regionálním MSP se zaváděním konkrétních změn a inovací promítající se do jejich:
- strategického řízení a managementu inovací;
- vstupu na nové trhy, 
- tvorby nových podnikatelských modelů,
- změn v návrhových či konstrukčních  procesech,
- ochrany a využití práv duševního vlastnictví,
- vedení zaměstnanců,
- obchodní a marketingové strategie. 

 

Program Služby JVTP - Podpora Trendů (PoTr) byl Jihočeským vědeckotechnickým parkem, a.s. vyhlášen 1.2.2021, kompletní informace o možnosti čerpání podpory malými a středními podniky / OSVČ z Jihočeského kraje najdete na www.inovoucher.cz/potr.

 

Přejít na stránky Služby JVTP - Podpora Trendů