Naše projekty - Kompetence pro podporu digitalizace

V realizaci:

Ukončené:

Kompetence pro podporu digitalizace

SIP SME
Zkrácený název projektu:  KODI
Doba trvání projektu:  4/2019 – 10/2019
Název programu:  Fond malých projektů Rakousko – Česká republika v rámci programu Interreg V-A Rakousko-Česká republika

Partneři projektu:

  • Business Upper Austria - OÖ Wirtschaftsagentur GmbH

Výchozí situace

JVTP, a.s. ve spolupráci s TC Písek s.r.o. uspěly v iniciativě Evropské Komise “Smart Factories in new EU Member States” a byly vybrány jako organizace vhodné pro založení tzv. digitálního inovačního hubu. Pojmem digitální hub se rozumí uskupení spolupracujících subjektů schopné poskytovat služby v oblasti postupného zavádění prvků digitalizace do všech oblastí společenského života.

Jelikož již v EU digitální huby existují, rozhodli se žadatelé převzít zkušenosti od rakouského partnera, který již zmíněné aktivity realizuje a koncept fungování má připraven. V Jihočeském kraji jsou již různými subjekty uskutečňovány dílčí aktivity související s podporou zavádění digitalizace, které však nejsou vzájemně koordinované. Proto je potřebné tyto aktivity mapovat, propojovat a koordinovat a zároveň nastavit kvalitní propagaci a osvětu pro celý koncept digitálního hubu s názvem Jihočeský Digihub a samotné potřebnosti zavádění prvků digitalizace při využití zkušeností rakouského partnera.

Cíle projektu

Cílem předkládaného projektu je:

  • přenos know-how při tvorbě strategie fungování Jihočeského Digihubu z rakouského prostředí, od zkušeného partnera, cílovou skupinou zakladatelé Digihubu
  • vzdělávání týmu Jihočeského Digihubu,
  • propagace vznikajícího hubu a jeho aktivit.

Specifické cíle:

Propagace bude zacílena na 2 skupiny. První skupinou budou subjekty, které disponují know-how a technologiemi, jež pomáhají dalším subjektům v otázce implementace digitalizace. Druhá skupina budou podniky a místní samosprávy, které poptávají technologie a potřebují poradit s procesem samotné digitalizace.

Stručný popis výsledků projektu

Během realizace projektu došlo k představení příkladů dobré praxe zahraničních partnerů formou 2 uskutečněných seminářů určených pro malé a střední podniky v Jihočeském kraji, proběhly vzájemné konzultace ke sdílení know-how mezi oběma partnerskými organizacemi. Dalším výstupem projektu je propagační brožura s informacemi o Jihočeském Digi Hubu v českém a anglickém jazyce, propagační video představující koncept aktivity v oblasti digitalizace v Jihočeském kraji, tisková zpráva o procesu digitalizace v Jihočeském kraji a možnosti spolupráce s rakouskými partnery a koncept online kampaně k představení aktivit Jihočeského Digi Hubu. Během přípravy propagačních materiálů k projektu byla navázána také spolupráci s firmami v Jihočeském kraji, které se podělily se svými zkušenostmi s digitalizací jak s regionálními malými a středními podniky, tak s rakouskými partnery.