Naše projekty - Open Data

V realizaci:

Ukončené:

Open Data

Česko-bavorská síť pro Otevřená data / Tschechisch-Bayerisches Open Data Netzwerk

Číslo projektu:  340
Žadatel projektu:  Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.
Program podpory: Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 
Doba realizace projektu:     1. 12. 2021 – 31. 12. 2022
Partneři projektu:                Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. (Lead partner)   
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Technische Hochschule Deggendorf 

       

Cílem projektu je vytvoření přeshraniční sítě zaměřené na rozvoj spolupráce a propojování vlastníků otevřených dat a poskytovatelů digitálních služeb v regionu jižní Čechy - Bavorsko. Projekt je navržen s ohledem na podporu digitálního propojení česko-bavorského regionu, podobně, jako je tomu u propojení fyzického.

Hlavní cílovou skupinu tvoří především státní správa, samosprávy a veřejné organizace, které jsou v otevírání dat nejaktivnější. Cílíme na subjekty v blízkosti fyzické hranice, sekundárně pak na zkušené subjekty v regionu, jako nositele dobré praxe. Samotné otevírání dat by pak nemělo smysl bez poskytovatelů služeb (MSP z oblasti IT), kteří mají potřebné znalosti pro tvorbu služeb a aplikací, založených na otevřených datech.

První fází projektu bude mapování cílových skupin prostřednictvím dotazníkového šetření a jejich oslovení s nabídkou zapojení do sítě. Následně proběhnou společná setkání vlastníků dat, zaměřená na výměnu zkušeností, navázání aktivní spolupráce a podporu spolupráce s odborníky. Společná setkání poskytovatelů služeb budou zaměřena především na výměnu zkušeností, analýzu poptávky po datech, oblasti bezpečnosti, standardizace a výměny zkušeností při vývoji aplikací.

Ve druhé fázi projektu dojde ke sloučení obou pracovních skupin (vlastníci dat a poskytovatelé služeb). Jako nástroje pro podporu spolupráce v sítí budou využity hackathony. Jejich cílem bude rozvoj aktivní spolupráce cílových skupin, vzájemné pochopení potřeb a možností spolupráce na konkrétních aplikačních výstupech (prototypy aplikací). Výsledky spolupráce v síti budou prezentovány na závěrečné setkání členů sítě.

Informace získané v průběhu budování sítě budou zpracovány do situační analýzy, včetně návrhů na opatření podporujících rozvoj datově orientovaných digitálních služeb. Informace o členech sítě a jejich aktivitách budou publikovány v podobě otevřené datové sady a vizualizovány prostřednictvím mapové aplikace. Tyto informace budou dosažitelné i po skončení projektu prostřednictvím webových stránek. Česko-bavorská síť pro otevřená data je platformou, která přispěje ke zvýšení prostupnosti digitálních služeb a informací v cílovém regionu. Díky společným aktivitám jako jsou workshopy, přeshraniční Hackathony a sdílení otevřených dat o síti a jejích členech bude podpořen vznik nových česko-bavorských partnerství a poskytnuty impulsy pro rozvoj zcela nových služeb.

www.regionaldata.online