Naše projekty - Smart akcelerátor

V realizaci:

Ukončené:

Smart akcelerátor v Jihočeském kraji

Číslo projektu:  CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000676
Žadatel projektu:  Jihočeský kraj 
Partner projektu:  Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.
Doba realizace projektu:  1. 3. 2016 – 31. 8. 2019

Výzva Smart akcelerátor má umožnit rozvoj inovačního prostředí v jednotlivých krajích České republiky s využitím Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky, případně její relevantní krajské přílohy a umožnit kvalitní řízení procesu entrepreneurial discovery. Tento proces „podnikatelského objevování“ nových příležitostí v kraji zahrnuje soukromý sektor, akademickou sféru, veřejný sektor a staví na vnitřních silných stránkách každého regionu, na jeho podnikavosti a konkurenčních výhodách. Využitím tohoto procesu mohou strategie inteligentní specializace uvolnit ekonomickou transformaci pomocí modernizace, diverzifikace nebo radikální inovace ve všech regionech.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je propojit dílčí podpůrné nástroje zaměřené na rozvoj inovací v regionu a vytvořit efektivní inovační systém, který bude poskytovat komplexní řešení podpory inovačního prostředí.

Klíčové oblasti změn

  • Kvalitní lidské zdroje
  • Spolupráce a technologický transfer
  • Rozvoj podnikání

Aktivity projektu

  • Základní tým - v rámci aktivity vznikne funkční realizační tým, který má za úkol zajistit fungování nově nastaveného inovačního systému v Jihočeském kraji.
  • Vzdělávání - cílem této aktivity je zvyšování odborných znalostí celého týmu a regionálních stakeholderů formou dalšího vzdělávání v oblastech klíčových pro rozvoj regionu.
  • Mapování - aktivita zajišťuje průběžnou analýzu a nastavení systému sledování vývoje inovačního prostředí Jihočeského kraje. Výsledkem bude i identifikace nových příležitostí a oborů, které budou posléze podpořeny v ostatních aktivitách projektu a přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti kraje.
  • Asistence - podpora přípravy strategických projektů veřejných institucí z dotačního programu Jihočeského kraje.
  • Twinning - přenos best practice ze 2 zahraničních institucí a sepsání 2 prováděcích manuálů pro jejich přenos do podmínek Jihočeského kraje.
  • Propagace - definice nového pohledu na vnímání regionu, příprava marketingové a komunikační strategie a její realizace za účelem propagace inovačního potenciálu kraje.

logo EU