Naše projekty - Smart akcelerátor 2 v Jihočeském kraji

V realizaci:

Ukončené:

Smart akcelerátor 2 v Jihočeském kraji

Číslo projektu:  Registrační číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0013082
Žadatel projektu:  Jihočeský kraj
Partner projektu:  Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.
Doba realizace projektu:  1. 9. 2019 – 31. 12. 2022

Projekt Smart akcelerátor 2 v Jihočeském kraji (SA 2) navazoval svými aktivitami na projekt „Smart akcelerátor v Jihočeském kraji“ (1.3.2016 – 31.8.2019), ve kterém byl v Jihočeském kraji vytvořen základní inovační ekosystém propojující klíčové regionální aktéry a nositele strategických intervencí dle Akčního plánu RIS3.

Cílem projektu SA 2 bylo posilování spolupráce a vazeb mezi jednotlivými aktéry regionálního inovačního ekosystému a využití výstupů spolupráce v dílčích projektech a dalších aktivitách k dalšímu rozvoji v identifikovaných strategických intervencích:

  • Digitální region
  • Chytrá řešení pro region 
  • Podpora vyšší inovační výkonnosti regionu

Realizace projektu SA2 zahrnovala v souladu s podmínkami výzvy (Výzva č. 02_15_004 pro Smart akcelerátor v prioritní ose 2 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání) realizaci následujících klíčových aktivit (KA):

KA Řízení projektu (zajištění základní činnosti projektového týmu, řízení zasedání Krajských inovačních platforem a Komise pro inovace Jihočeského kraje, zpracování zpráv o vývoji strategických intervencí, o realizaci RIS3 strategie v kraji ad.)

KA Základní tým (propojování stakeholderů, mapování a iniciace strategických projektů, které jsou shromažďovány v Akčním plánu RIS3 strategie Jihočeského kraje, přenos informací a vyhledávání nových subjektů přínosných pro fungování inovačního ekosystému v kraji, zajištění činnosti Komise pro inovace Jihočeského kraje s cílem koordinovat krajské inovační prostředí a realizovat nástroje SA v podmínkách kraje, správa a aktualizace Akčního plánu RIS3 strategie Jihočeského kraje, evaluace aktivit a strategických intervencí projektu ad.).

KA Vzdělávání (průběžný rozvoj kompetencí členů týmu a klíčových partnerů zapojených do implementace RIS3 prostřednictvím vzdělávacích aktivit).

KA Mapování: (průběžné mapování vývoje regionálního inovačního ekosystému, zpracování dílčích analýz, vyhodnocování implementace krajské RIS3 strategie, zpracování evaluačních zpráv vyhodnocujících efekty realizovaných intervencí apod.).

KA Propagace (zajištění komplexní propagace v oblasti inovačního systému regionu dle strategického dokumentu "Marketingová strategie a marketingový komunikační plán", realizace průběžných marketingových aktivit, správa webu risjk.cz atd.).

KA Twinning (realizace zahraniční studijní cesty, zpracování Design Option Paper a přenesení best praxis v podobě nástroje - hodnocení zranitelnosti krajiny a navrhování cílených (mitigačních a adaptačních) opatření pro zmírňování dopadů klimatické změny, založených na vícefaktorové analýze přírodních podmínek a dosavadního ovlivnění krajiny lidskou činností s využitím italské metodiky ESAI - posouzení míry rizika snižování plnění ekosystémových funkcí krajiny pomocí indexu zranitelnosti území (ESAI), který hodnotí v daném území 16 parametrů, sdružených do 4 tematických skupin indikátorů: index antropické zátěže, index kvality vegetace, index kvality klimatu a index kvality půdy).

Více informací o projektu a jeho výstupech najdete na webové stránce www.risjk.cz.

logo EU