Naše projekty - Koncepce rozvoje KKO v Jihočeském kraji

V realizaci:

Ukončené:

Koncepce rozvoje a podpory kulturních a kreativních odvětví v Jihočeském kraji 2025 - 2035

Číslo projektu: xxxxxxxxx

Žadatel projektu: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Program podpory: Národní plán obnovy   

Doba realizace projektu: 1.7.2023 – 30.6.2025


Spolupracující organizace:

  • Jihočeský kraj
  • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta   

   
Dále spolupracují:

  • Jakub Bakule
  • České Budějovice Evropské hlavní město kultury 2028

Cílem projektu je vytvořit strategický materiál rozvoje a podpory kulturních a kreativních odvětví (dále jen „KKO“), jehož součástí bude kvantitativní a kvalitativní mapování KKO na území Jihočeského kraje.

Projekt se zaměřuje na zmapování prostředí a stavu KKO, přičemž získaná kvantitativní a kvalitativní data budou využita jako analytický základ pro nastavení strategického rámce dalšího rozvoje a podpory KKO v Jihočeském kraji.

Získané datové analýzy poslouží Jihočeskému kraji pro rozvoj aktivit zaměřených na podporu KKO, jako např. síťování ekonomicky činných subjektů, rozvoj infrastruktury Jihočeského kraje a podpora konkrétních KKO v dotčeném území.

Specifickým cílem projektu je zmapování a sběr dat o KKO na území Jihočeského kraje podle Metodiky mapování kulturních a kreativních průmyslů na lokální a regionální úrovni ČR pro účely výzvy č. 0232/2022 na tvorbu strategických materiálů v oblasti rozvoje a podpory kulturních a kreativních odvětví vydané Ministerstvem kultury ČR (dále jen „Metodika“).

V souladu s Metodikou Ministerstva kultury má projekt 2 cíle:

  • tvorba datové základny KKO v Jihočeském kraji
  • vytvoření strategického materiálu rozvoje a podpory KKO v Jihočeském kraji.

Pro potřeby realizace projektu předkladatel provede členění KKO v návaznosti na statistické vymezení v certifikované metodice (trojsektorové členění kulturního a kreativního sektoru, resp. oblasti kultury dle Satelitního účtu kultury). KKO budou dále dle klasifikace CZ-NACE podřazeny jednotlivým oblastem kultury tak, jak uvádí Metodika.